Kooi van Pen

Geschiedenis

De oprichter en kooiker Jan-Harmens Pen kreeg in 1885 vergunning om de kooi te exploiteren. In 1909 werd hij opgevolgd door zijn zoon Harm-Jans Pen en later door kleinzoon Jan Pen. In 1940 werd de kooi Staatsdomeinrlog in het kader van de inpoldering werkzaamheden die toen gepland stonden voor heel NW Overijssel.

In 2008 is Wim ten Klooster als officieel kooiker en pachter van de eendenkooi gestopt, omdat  er in die tijd te weinig vangsten waren in de toen nog bestaande zeven vangpijpen.  Alle 5 kooiplassen met 18 vangpijpen waren niet meer te onderhouden als ‘hobby’. 

In 2004 is er een vrijwilligersgroep gevormd om de eendenkooi te behouden als cultuurhistorisch monument.  Onder leiding van de kooiker Wim ten Klooster werden de vrijwilligers van 2004 t/m 2007 ‘opgeleid’ voor het onderhoudswerk in de eendenkooi. 

Registraties Jachtwet

1885 - 1909

J.H. Pen

K.B. 3 mei 1885 /nr 23 / Cok 1557/85, vergunning verleend zonder recht van afpaling aan J.H. Pen, Steenwijkerwold

1909 - 1918

W.J. Pen
K.B. 2 jan 1909, nr 27 / gt 452/09

1918 -1940
Wicher Jans Pen, Harm Jans Pen te Steenwijkerwold

Blijkens acte van Scheiding verleden voor notaris H. Kamp dd 2 Maart 1918 is deze kooi overgegaan op de erven Pen

1940 - 1955

Rentmeester der Domeien, vertegenwoordigende den Staat der Nederlanden (Dep. van Financiën Rentambt Overijssel te Zwolle

In eigendom overgegaan op den Staat der Nederlanden op 20 juni 1940, krachtens de Algemeene Zonderingswet 1939

1956 - heden
Staat der Nederlanden, later Staatsbosbeheer

Eendenkooien

Weerribben
Kloosterkooi - Kalenberg
Kooi van Pen Registratie 1930
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice