Kloosterkooi - Kalenberg

'Kloosterkooi'

De Kloosterkooi is ontstaan in 1902 en werd gebouwd door Albert ten Klooster en zijn zoon Hendrik de Eerste. De kooi is groot acht hectare en telt zes vangpijpen, twee kooihuisjes, een kooiplas en een makhok. De kooi is een duidelijk voorbeeld van het Overijsselse type en ligt in de Weerribben net buiten Kalenberg.

Tegenwoordig eigendom van Staatsbosbeheer en  kooiker is Wessel Wesseldijk. De kooi is momenteel niet actief en voornamelijk in gebruik als een bezoekerskooi. In het kooihuisje staat een maquette van de kooi en wordt het bezoek aan de hand hiervan uitgelegd hoe het vangen van eenden in zijn werk gaat. 

Registraties Jachtwet

1925 - 1955

Bij K.B. van 14 juli 1902, w 28 GS 3491/1902 is aan R.J. Lok vergunning verleend tot oprichting van een on-afgepaalde eendenkooi. Thans kadastraal bekend gemeente Oldemarkt, sectie D, nr 23ii en blijkens notariële akte dd 31 jan. 1912overgegaan op de in kolom 1 genoemde eigenaren.

Hendrik ten Klooster (3/4 ged.); Albert Roelofs Lok (1/8 deel), Pieter Lok, Teunigeje Lok, Albertus Lok (1/8) van het deel van de drie laatstgenoemden en treedt als vruchtgebruiker op Jan Roelofs Lok (blijkens acte dd 20 maart 1923 verleden voor notaris Heijboom te Oldemarkt.

Pieter Lok 1/24 in volle eigendom, Pieter Lok 1/12 in blooten eigendom, waarvan het vruchtgebruik toekomt aan Jan Roelofs Lok, namens de Erven van Albert Lok, overleden te Oldemartkt, 22 juni 1942) treedt op Franke Lok (zie inliggende verklaring van not. Molenaar, dd 29 augustus 1942.

In potlood: 1/8, (zie ook aantekeningen op brief notaris C.A. Molenaar dd 5 oct. 1945)

 

Eendenkooien

Weerribben
Kloosterkooi - Kalenberg
Kooi van Pen
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice